More Comprehensive Seller Protection Now Available for Thailand sellers!
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแบบใหม่
English  |  日本語  |  ภาษาไทย  |  繁體版
 
ความคุ้มครอง 1: การตรวจสอบการชำระเงินของการทำรายการทั้งหมด
PayPal จะตรวจสอบการชำระเงินทั้งหมดที่ทำโดยผู้ซื้อใน eBay ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนความปลอดภัยบนหน้า “รายละเอียดการทำรายการ” หรือผ่านทางอีเมล์ภายในหนึ่งนาที การแจ้งเตือนจะทำให้ผู้ขายทราบว่าการชำระเงินมีปัญหาหรือไม่และพวกเขาควรส่งสินค้าหรือไม่
 
หากการชำระเงินได้ถูกพิจารณาว่าไม่มีปัญหา PayPal จะดำเนินการดังนี้:
 • แจ้งให้ผู้ขายทราบว่าสามารถส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้แล้ว
 • แจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อที่มีการยืนยัน ใช้บริษัทส่งสินค้าที่มีลายเซ็นยืนยัน เก็บรักษาข้อมูลการติดตามสินค้าและใบส่งสินค้า
 • แสดงให้เห็นว่าการทำรายการนั้นตรงตามเกณฑ์โปรแกรมการคุ้มครองผู้ขาย
 •  
  หากการชำระเงินได้ถูกพิจารณาว่ามีปัญหา PayPal จะดำเนินการดังนี้:
 • ขอให้ผู้ขายระงับการส่งสินค้าจนกว่ากระบวนการตรวจสอบการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์
 • ตรวจสอบการชำระเงินเพิ่มเติมภายใน 24 ชั่วโมง
 • ติดต่อผู้ขายทันทีที่ได้บทสรุป และแนะนำผู้ขายถึงสิ่งที่ควรทำต่อไป
 • หากผู้ขายส่งสินค้าออกไปก่อนที่ PayPal จะสรุปว่าการชำระเงินไม่มีปัญหา จะถึืิอว่าการทำรายการนั้นไม่ตรงตามเกณฑ์การคุ้มครองผู้ขาย
 •  
  เมื่อการตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ PayPal จะแจ้งเตือนผู้ขายดังต่อไปนี้:
 • สำหรับการชำระเงินที่ไม่มีปัญหา: ผู้ขายสามารถส่งสินค้าออกไปได้
 • สำหรับการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต: เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียโดยไม่จำเป็น ดังนั้นผู้ขายไม่ควรจะส่งสินค้าออกไป
 •  

  Additional site navigation